اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***د 320,000 ریال 02 بهمن 1395
***ید 480,000 ریال 02 بهمن 1395
***ن 1,330,000 ریال 02 بهمن 1395
***ام 150,000 ریال 29 دي 1395
***ید 190,000 ریال 29 دي 1395
***ید 190,000 ریال 28 دي 1395
***ن 1,070,000 ریال 28 دي 1395
***د 270,000 ریال 27 دي 1395
***ید 190,000 ریال 27 دي 1395
***ید 160,000 ریال 26 دي 1395

 

تاکنون مبلغ 14,160,000 ریال به کاربران پرداخت شده است