اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***ید 600,000 ریال 04 اسفند 1395
*** 150,000 ریال 04 اسفند 1395
***ن 1,170,000 ریال 04 اسفند 1395
***ن 170,000 ریال 30 بهمن 1395
***د 350,000 ریال 30 بهمن 1395
***د 370,000 ریال 30 بهمن 1395
***ید 820,000 ریال 30 بهمن 1395
***ن 1,130,000 ریال 30 بهمن 1395
***ید 650,000 ریال 26 بهمن 1395
***ن 690,000 ریال 26 بهمن 1395

 

تاکنون مبلغ 32,980,000 ریال به کاربران پرداخت شده است